ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
ความเป็นมา
                   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2521 คุณสุธี สุชาติเวชภูมิ อดีตหัวหน้าเขตพระโขนงและคุณเรวัตร รัตนกำพล ศึกษาธิการเขตพระโขนง ได้พิจารณาเห็นการขยายตัวของประชากร บริเวณท้องที่เขตพระโขนง ซอยอ่อนนุช (สุขุมวิท) นับวันจะมีจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับการขยายตัวของประชากร จึงได้ติดต่อกับคุณชวลิต โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่ดินหมู่บ้านสุวิทย์เสรีจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช หมู่ที่ 17 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประมาณ ก.ม. ที่ห่างจากเขตพระโขนง ซึ่งเป็น จุดศูนย์กลางที่เด็กจะเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวก จำนวน 6 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ คุณชวลิต โอสถานุเคราะห์ ได้นำความประสงค์ของเขตไปแจ้งให้คุณสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าวพิจารณา ทางเขตได้รับความอนุเคราะห์ด้วยความยินดี จากคุณสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 80 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) และให้กรมที่ดินมารังวัดแบ่งโฉนดเรียบร้อย
                   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2521 ทางเขตพระโขนงได้เสนอรายงานขอความเห็นชอบและขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนไปยังกรุงเทพมหานครและได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
                   ปีงบประมาณ 2522 กรุงเทพมหานครอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น โครงสร้าง 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง มี 9 ห้องเรียน พร้อมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ ก่อสร้างส้วมจำนวน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,225,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) การก่อสร้างได้ดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2522 เป็นต้นมา และแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานเมื่อวันที่  4 มีนาคม 2523
                   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2523 ทางเขตได้รับความร่วมมือจากบริษัทสุวิทย์และเสรีจำกัด บริจาคป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่บริษัท ประชาชน และข้าราชการได้ให้ความร่วมมือในการทำพิธีเปิดป้ายฉลองอาคารเรียนเป็นอย่างดี
                   เดิมโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สังกัดเขตพระโขนง เปิดทำการสอนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2522 โดยอาศัยอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอนเป็นที่เรียน มีนายสม แก้วน้อย ครูใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอนปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง เปิดสอนชั้น ป.1 - ป.2 มีนักเรียน 20 คน ครู 8 คน ภารโรง 1 คน
                   ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2523 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอนมาเรียนที่อาคาร 3 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ปัจจุบันโดยมีนายสม แก้วน้อง ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่อยู่จนถึง 11 กันยายน 2523
วันที่ 12 กันยายน 2523 นายจำลอง เชียร์มาลางกูร ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีการศึกษา 2523 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 - ป.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 74 คน มีครู 8 คน และมีภารโรง 1 คน
                   ต่อมาปีงบประมาณ 2529 กรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นตึก 4 ชั้น แบบมาตรฐาน สนศ. จำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งได้ก่อสร้างตามหนังสือสัญญาของสนศ.    ที่ กท 1003/389 ลว.17 มกราคม 2529 ซึ่งห้างหุ้นส่วน ส.สหมิตรพัฒนา เป็นห้าง, รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน 1,969,320 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จรับมอบอาคารเมื่อ 1 มกราคม 2530
                   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นางสะอิ้ง จตุรบูล ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน   สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ และนายจำลอง เชียร์มาลาก ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ซึ่งสังกัดสำนักงานเขตประเวศเหมือนกัน
                   ระยะเวลาที่นางสะอิ้ง จตุรบูล ได้มาบริหารโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์นั้น ได้ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร สร้างซุ้มพระประธาน พร้อมทำสวนหย่อมปูอิฐตัวหนอนทั้งด้านหน้าและหลังอาคาร (อิฐส่วนหนึ่งท่านบริจาคให้) ต่อเติมห้องอาจารย์ใหญ่และห้องทำงานธุรการ สร้างเวทีในห้องประชุมพร้อมติดตั้งกระจกและผ้าม่าน ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น มีห้องเรียนครบ 12 เรียน สมควรได้ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน
                   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534 ได้มีคำสั่งของกรุงเทพมหานครให้นางสะอิ้ง จตุรมูล ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ 7 โรงเรียนสมณานับบริหาร เขตดุสิต แต่ยังรักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน สุวิทย์เสรีอนุสรณ์เหมือนเดิม และในคำสั่งเดียวกันนี้ นางศรีสุภา วัฒนะ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แต่ก็ยังรักษาตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วัดสมณานัมบริหารเหมือนเดิม
                   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 นางบังอร เงินดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ แทนนางสะอิ้งจตุรมูล ซึ่งได้ปลดเกษียณอายุราชการไป ท่าได้จัดงานหาทุนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนได้เงินรวม 100,324 บาท (หนึ่งแสนสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ได้นำเงินมาพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้
                   1. สร้างห้อง กพอ. กว้าง 5x16 ตารางเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 67,483 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)
                   2. สร้างห้องโสตทัศนศึกษา ใช้งบประมาณ 10,404 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)
                   3. สร้างหลังคาโรงอาหาร ใช้งบประมาณ 30,415 บาท (สามหมื่นสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) สำหรับให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
                   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 นายวิสัย บุญลาภรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ แทนนางบังอร เงินดี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ เขตพระโขนง
วันที่ 16 สิงหาคม 2538 เริ่มก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1 ด้วยงบประมาณ 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบสำนักการศึกษา 2 ชั้น 2 ห้องนอน
                   วันที่ 11 กันยายน 2538 ซ่อมอาคาร 1 -2 เปลี่ยนผ้าเพดานจากเดิมเป็นโครงเหล็ก เปลี่ยนเป็นกระเบื้องอาคาร 1 ทั้งหมดและปรับพื้นทางเท้าและรางน้ำวีของอาคาร 1 -2 ให้มีระดับเท่ากับอาคารสร้างใหม่
                   ซ่อมห้องน้ำห้องส้วม 10 ที่นั่ง เปลี่ยนวงกบประตูและฝาที่ปลวกกินทั้งหมดพร้อมทั้งทาสีใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุดใช้กระเบื้องใสให้มีแสงสว่าง 9 จุด ด้วยเงินงบประมาณค่าซ่อม 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                   วันที่ 11 ตุลาคม 2538 ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ตามรายการ
                   - เปลี่ยนฝ้า เพดาน โคมไฟฟ้า
                   - เทพื้นทางเท้า 100 ตารางเมตร พร้อมรางวีระบายน้ำยาว 50 เมตร
                   - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา อาคาร 1 -2
                   - เทพื้นทางเท้ารอบอาคาร พร้อมรางวี 55 เมตร ซ่อมโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรีมิทธ์ วงเงิน 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   25 มิถุนายน 2539 ก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง งบประมาณ 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ สนศ. 2 ชั้น 2 ห้องนอน
                   ในช่วงปิดภาคเรียน 1 เ.ม.ย. 13 เม.ย. 2539 ได้ต่อเติมช่องว่างอาคาร 3 ชั้น ได้เป็นห้องพยาบาลและห้องพักครู โดยใช้งบประมาณคิดเป็นมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ปีการศึกษา 2539 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สมบูรณ์คือในปี 2538 ขยายชั้นบนเป็นชั้นมัธยม ปี 2539 ขยายชั้นล่างเป็นชั้นอนุบาลโรงเรียนเดียวในเขตประเวศ
อัตรากำลังของโรงเรียน
ตุลาคม 2539 สร้างห้องสมุดจากงบ สส.ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ งบประมาณ 457,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อสนองนโยบายโรงเรียน 3 ประโยชน์ เพื่อบริการประชาชนพร้อมติดแอร์ ขนาด 35,000 บีทียู 5 เครื่อง
                   ติดแอร์ห้องธุรการและห้องอาจารย์ใหญ่ 3 เครื่อง งบสส.ศันสนีย์ วงเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                   กรกฎาคม 2540 รับมอบอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งชั้นล่างเสริมพิเศษ เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนและสร้างโรงประกอบอาหารในวงเงินงบประมาณ 9,567,000 บาท (เก้าล้าหน้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แบบ สนศ.384
                   1 ตุลาคม 2541 นางวจี วรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์แทนนายวิสัย บุญลาภรัตน์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วันทองใน เขตสวนหลวง
                   - จัดทำคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษา
                   - สร้างที่รับประทานอาหารนักเรียน หน้าอาคาร 4 เป็นโครงสร้างเหล็กมีหลังคา
                   1 ตุลาคม 2552  นางพิกุล ชาตตระกูล ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแสนเกษม เขตหนองจอก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
                   -ปรับปรุงขอกำหนดตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษา (ต่อ) ได้รับอนุมัติในวันที่ 22 มิถุนายน 2543 โดยมีผลย้อนหลังตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542
                   - ปรับปรุงห้องพิเศษโดยมีการต่อเติมหลังอาคาร 1 ได้แก่
                             1. ห้องเสริมสวย
                             2. ห้องศิลปะ
                             3. ห้องตัดเย็บ
                   19 ตุลาคม 2543 นางพัชนี แย้มน้อย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนหัวหมาก เขตสวนหลวง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 แทนนางพิกุล ชาตตระกูล ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว
                   - ปรับปรุงทางเท้าหน้า - หลังอาคาร 1, 3 (งบเวิลดิ์แบงค์)
                   - ทาสีภายนอกอาคาร 1, 2, 3 ด้านหลัง (งบเวิลดิ์แบงค์)
                   - สร้างร้านค้าบริเวณโรงอาหารหน้าอาคาร 4 (งบประมาณจากร้านค้า)
                   9 พฤศจิกายน 2549 รับมอบอาคาร 4 ชั้น 8 ห้องเรียน แบบ สนศ.384 งบประมาณ 3,555,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   12 พฤศจิกายน 2549 นายอภิชัย จันทรกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ระยะเวลาที่นายอภิชัย จันทรกุล ได้มาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ถมดิน     ปรับพื้นให้เสมอกัน โดยใช้ดินจำนวน 20 คันรถ จัดทำสวนหย่อม น้ำพุ จัดทำระบบน้ำรีไซเคิล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงห้องสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ งบประมาณได้มาจากการบริจาคทำลาภลอยน้ำในงานพระบารมีปกเกล้าชาวประเวศ
                   - ทอดผ้าป่าการศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพิ่มจำนวน........ตัว
                   - จัดซื้อทีวีสีขนาด 42 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นซีดี จำนวน 28 เครื่อง ติดตั้งตามห้องเรียนในปีการศึกษา 2553
                   - ในปีงบประมาณ 2554 ได้งบประมาณปรับปรุงโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อาคารเรียน 3 ห้องน้ำอนุบาล งบประมาณ 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
                   - ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำแบบนั่งราบ จำนวน 24 ที่นั่ง งบประมาณ 1,969,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                   - ในปีงบประมาณ 2554 ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น โครงสร้าง 24 ห้อง ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ของปีงบประมาณ 2555
                   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นายอภิชัย จันทรกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม สำนักงานเขตลาดพร้าว และนางสาวนภาพร ล้อมธรรมจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดธรรมมงคล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
                   ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณสร้างตึกพักข้าราชการและลูกจ้างเป็นตึก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่งมีห้องพักจำนวน 18 ห้อง ใช้งบประมาณ 11,198,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารที่หน้าอาคาร 4 พื้นที่ 380 ตารางเมตร ใช้งบประมาณ 2,853,230 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
                   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 นางสางนภาพร ล้อธรรมจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง และว่าที่ร้อยตรีวิเชียร อินทจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกิ่งเพชร สำนักงานเขตราชเทวี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
                   ในปีงบประมาณ 2557
                   - ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อมหลังอาคาร 5 ตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน
                   - ได้ดำเนินการทาสีภายนอกอาคารเรียนทั้ง 5 อาคาร โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน
                   ในปีงบประมาณ 2558
                   - ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด โดยการทาสีใหม่ทั้งห้อง ขัดพื้นและเคลือบเงา พร้อมทั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนใช้สืบค้นความรู้
                   - ได้ดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อม หน้าบริเวณโรงทั้ง 2 แห่ง
พ.ศ.2559 - 2562
                   ปี พ.ศ.2560 ปรับปรุงอาคารเรียน 1, 2, 3, 4
                   - ซื้อฝ้าเพดานในห้องเรียนพื้นที่ประมาณ 789 ตารางเมตร
                   - ซื้อโคมไฟเดา จำนวน 99 ชุด
                   - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุมสังกะสี (ชนิดธรรมดา) พื้นที่ประมาณ 789 ตารางเมตร
                   - ติดตั้งโคมไฟแทนของเดิม จำนวน 99 ชุด
                   - ทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดาน พื้นที่ 789 ตารางเมตร
                             รวมทุกรายการใช้งบประมาณ 499,038 บาท
                                      (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
                   ปี. พ.ศ.2561
                   1. ปรับปรุงบริเวณหลังอาคารเรียน 1, 2 พื้นที่ 161 ตร.ม. มีรายละเอียด ดังนี้
                             - สร้างโครงหลังคา พื้นที่ 188 ตร.ม. เป็นเงิน 451,200 บาท
                             - เทคอนกรีตปรับระดับพื้น พื้นที่ 161 ตร.ม. เป็นเงิน 29,785 บาท
                             - ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตอัดแรง สีธรรมชาติ พื้นที่ 161 ตร.ม. เป็นเงิน 98,210 บาท
                             - เปลี่ยนท่อระบายน้ำ กันสาดที่ชำรุดพร้อมหัวระบายน้ำให้ใช้งานได้ดีระบายน้ำลง สู่ท่อระบายน้ำใกล้เคียง เป็นเงิน 18,020 บาท
                   2 ปรับปรุงพื้นทางเดินอาคาร 5 เป็นเงิน 110,100 บาท
                   3. สร้างโครงสร้างหลังคาข้างอาคารบ้านพักครู พื้นที่ 16 ตร.ม. เป็นเงิน 38,400 บาท
                   4. สร้างโครงหลังคาหน้าห้องน้ำ จำนวน 2 จุด พื้นที่ 8 ตร.ม. เป็นเงิน 19,200 บาท
                   5. สร้างโครงสร้างหลังอาคารเรียนที่ 4 พื้นที่ 9 ตร.ม. เป็นเงิน 21,600 บาท
                   6. สร้างโครงสร้างหลังอาคารเรียนที่ 5 พื้นที่ 50 ตร.ม. เป็นเงิน 72,000 บาท
                   7. งานครุภัณฑ์
                             - ถังน้ำแสตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 12,600 บาท
                             - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,330 บาทต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,440 บาท
                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 887,830 บาท
                                      (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
                   ปี พ.ศ.2562
                   1. ปรับปรุงโรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดานอลูมิเนี่ยมเคลือบสีพร้อมโครงเคร่า พื้นที่ 310 ตร.ม.
                   2. สร้างรั้วเหล็กหน้าโรงเรียน สูง 1.90 เมตร ยาว 123 เมตร พร้อมทาสี
                   3. ปรับปรุงรางระบายน้ำ พื้น 127 ตร.ม.
                   4. ปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 4 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องและฝ้าเพดาน ติดตั้งประตูเหล็กม้วน จำนวน 6 ชุด
                   5. งานฝ้าเพดานระหว่างอาคาร ทำฝ้าเพดานปิดช่องทางเชื่อมระหว่างอาคารพื้นที่ 72 ตร.ม.