คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน