พนักงานสถานที่

นางมาลี วิโรจน์
พนักงานสถานที่

นางสาวกฤตภรณ์ แตงเทศ
พนักงานสถานที่

นายสายฝน โฉมอัมฤทธิ์
พนักงานทั่วไป