กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศริยา เพ็งสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศาชล สุวรรณภักดี
ครู คศ.3

นางสาวแอนนา เหมวิจิตร
ครู คศ.2

นางสาวพรธีรา แสงสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวจีรวดี อุเทนสุต
ครู คศ.1

นางสาวกชพร จันคามิ
ครู คศ.1

นางสาวจิราวรรณ กาสา
ครูผู้ช่วย