กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ บุญธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสุภิญญา สังขบุณย์
ครู คศ.2

นางอริยา บุญมาเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวพลับพลึง บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสาวมะยุรี ศรีหาบุญมา
ครู คศ.2

นางสาวโสภาวรรณ เชิญรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ฤทธิ์ศรไกร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรานันท์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
ครูผู้ช่วย