กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ บุญธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภิญญา สังขบุณย์
ครู คศ.2

นางสายใจ ทวีผล
ครู คศ.2

นางสาวนภัสกร แก้วอ่อน
ครู คศ.2

นางอริยา บุญมาเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวพลับพลึง บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสาวมะยุรี ศรีหาบุญมา
ครู คศ.1

นางสาวยุภา บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวโสภาวรรณ เชิญรัมย์
ครู คศ.1