กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไพรัตน์ วรรณลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐกิตติ์ พรหมศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วัฒนอุษา
ครู คศ.2

นางหวานใจ ชูรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวชไมพร เพียพิมเพิ่ม
ครู คศ.1

นายณัฐวัฒน์ คงธนกำธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ กาสา
ครูผู้ช่วย