กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอัชญา เกื้อทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ วิริยะ
ครู คศ.3

นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสาวมณฑิรา มีแวว
ครู คศ.2

นางสาวชนิดาภา ซึมรัมย์
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์วรา หลักเพชร
ครู คศ.1

นางสาวนวรัตน์ ดีบุกคำ
ครูผู้ช่วย