กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอัชญา เกื้อทาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุภาภรณ์ วิริยะ
ครู คศ.3

นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสาวมณฑิรา มีแวว
ครู คศ.2

นางสาวชนิดาภา ซึมรัมย์
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์วรา หลักเพชร
ครูผู้ช่วย