กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางอัชญา เกื้อทาน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสาวมณฑิรา มีแวว
ครู คศ.3

นางสาวชนิดาภา ซึมรัมย์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐฐา วิตจิกะ
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ ดีบุกคำ
ครูผู้ช่วย