กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกนิกนันท์ พรหมวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชินวร มะลิลา
ครู คศ.1

นายประทักษ์ คำลีมัด
ครู คศ.1