กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกนิกนันท์ พรหมวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชินวร มะลิลา
ครูผู้ช่วย

นายประทักษ์ คำลีมัด
ครูผู้ช่วย