กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายประทักษ์ คำลีมัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายชินวร มะลิลา
ครู คศ.1