กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรุตม์ชัย นวลพลับ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกสิทธิ์ สำอางค์สะอาด
ครู คศ.1

นางสาวศิรภัสสร มูลอำคา
ครู คศ.1

นายอนันต์ อโนพันธ์
ครูผู้ช่วย