กลุ่มสาระศิลปะ

นายวรุตม์ชัย นวลพลับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายเอกสิทธิ์ สำอางค์สะอาด
ครู คศ.1

นางสาวศิรภัสสร มูลอำคา
ครู คศ.1