กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางยุภาวรรณ บุญปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวพัสมล ลุยตัน
ครูผู้ช่วย