กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางยุภาวรรณ บุญปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวพัสมล ลุยตัน
ครู คศ.1

นางสาวคชาภรณ์ บทนอก
ครูผู้ช่วย