กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางยุภาวรรณ บุญปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวนภัสกร แก้วอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์วรา หลักเพชร
ครู คศ.1

นางสาวพัสมล ลุยตัน
ครู คศ.1