กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวรวิทย์ ฮดโสดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญประภา สารพล
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ หาญบัญญัติ
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา สุระ
ครูผู้ช่วย

นางธิดารัตน์ แผ่นอก
ครูผู้ช่วย