กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินตนา สุระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญประภา สารพล
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ หาญบัญญัติ
ครู คศ.1

นางธิดารัตน์ แผ่นอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวคชาภรณ์ บทนอก
ครูผู้ช่วย