หลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

นางรัชดา ขัตติยะ
ครู คศ.2
หัวหน้าหลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา เนตรทอง
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ แก้วคำมูล
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ลีลานุช
ครู คศ.2

นางสมจิตต์ ศรีทอง
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์เพ็ญ พินิจ
ครู คศ.2

นางสาวหวานใจ ชูรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวนารีรัตน์ คงเทียน
ครูผู้ช่วย